Alumn – V-Dala vänner

V-Dala vänner är nationens alumnförening, vars främsta syfte är att hos medlemmarna bevara och stärka känsla av samhörighet inbördes och med Västmanlands-Dala nations aktiva studenter, att vara kontaktorgan för nationen i angelägenheter som berör medlemmarna, samt att även i övrigt verka till gagn för nationen.

Föreningen ordnar varje termin sammankomster med ett varierat program, bland annat after work och söndagsmiddagar med föredrag. För att få föreningens nyhetsbrev och kalendarium, maila vdv@v-dala.se. Du kan också följa dem på Facebook. 

Medlem

Medlem i V-Dala vänner blir man genom att teckna alumnmedlemskap i nationen, även känt som äldre landsman. Medlemskapet kostar 150 kronor per termin och alla som är eller någon gång varit medlem i nationen men inte längre är aktiv studerande kan ansöka om att bli äldre landsman, som också innebär ett automatiskt medlemskap i V-Dala vänner. Du tecknar detta medlemskap genom att kontakta förste kurator. Medlemskapet ger nationskort och tillträde till alla nationsaktiviteter.

Den medlem av V-Dala vänner som innan årsstämman 2015 hade betalat för att vara ständig medlem, kommer även i fortsättningen att vara medlem i föreningen. Även dessa medlemmar kan naturligtvis ansöka om att bli äldre landsmän vid nationen och på så sätt få nationskort.

Historia
Föreningen Västmanlands-Dala nations vänner, till vardags V-Dala vänner, hette från början Föreningen Västmanlänningar och Dalkarlar, FVDK, och bildades den 1 maj 1955. Beslut om namnändring togs på föreningens stämma den 1 maj 2007. Den senaste stadgeändringen togs på stämma den 1 maj 2015 och inkluderade bland annat det nya medlemskapet äldre landsman. De nya stadgarna hittar du här.

Föreningen har årsmöte 1 maj vartannat år räknat från 1965.

Andra Alumnföreningar

V-Dala vänner är nationens huvudsakliga alumnförening. Dessutom finns ett par alumnföreningar för medlemmar i särskilda föreningar:

– V-Dalakörens seniorförening, för förutvarande sångare i nationens kör.

– Föreningen Krutgubbarna, för gamla kruthorn och lettgardister.

Uppsala universitet har en alumnverksamhet som du hittar på http://www.uu.se/alumn/

Instagram