Stipendier

Både universitetet och nationen förvaltar ett stort antal stipendier med syfte att stödja medlemmar av Västmanlands-Dala nation. Stipendierna utlyses på nationen fyra gånger om året.

Innehåll:

Bevakning av stipendier

Stipendieutlysning vårterminen 2024

Härmed utlyses följande stipendier

https://stipendier.uu.se/stipendium/stipac/sok/?lng=sv

Utlysning nationsförvaltade stipendier VT24:

Utlysning Ofvandahls forskarstipendium VT24 | Sista ansökan: kl: 12.00 15 februari 2024

Harald Johanssons fiol – Nationslklenod VT24 | Sista ansökan: kl: 12:00 29 Mars 2024

Nisserska pianot – Nationsklenod VT24 | Sista ansökan: kl: 12:00 29 Mars 2024

Utlysning univeristetsförvaltade stipendier VT24:

Universitetsforvaltade stipendier VT24  | Sista ansökan: kl: 17.00 15 februari 2024

_________________________________________________________________

Nationens stipendier söks genom att lämna sin stipendieansökan i pappersform till nationens Förste kurator. Om din ansökan lämnas utanför Förste kurators expeditionstid (t.ex. via brevlådan utanför expeditionen eller via post)  ska ansökan märkas med ”Förste kurator, Stipendieansökan.

Förste kurator är ansvarig för stipendieärenden på nationen.

För frågor rörande utbetalning av stipendiepengar ska du dock kontakta nationens biträdande skattmästare.

Hur söker jag stipendier?

Universitetsförvaltade stipendier söks enligt universitetets stipendiekanslis anvisningar.

Nationens stipendier söks genom att inlämna korrekt ifylld stipendieblankett med rätt bilagor (se nedan) för just det stipendium du söker, till nationens Förste kurator. Observera att ansökan ska inlämnas i pappersform, och ej digitalt via mail. Lämnas ansökan utanför expeditionstid (t.ex. via den gröna brevlådan utanför kuratorsexpeditionen eller per post) märk kuvertet med ansökan ”Förste kurator, Stipendieansökan.”

Inkompletta ansökningar eller ansökningar som är felaktigt ifyllda kommer ej att behandlas.

Vad ska biläggas min stipendieansökan?

 • Stipendieblankett
 • Konfidentiell självdeklaration
 • Intyg på dina studieresultat från Ladok. ”Nationellt resultatintyg” ska användas. (Utskrifter från antagning.se är inte giltiga som intyg.
 • Registreringsintyg för innevarande termin ur Ladok. Om du inte är registrerad på samtliga kurser vid ansökningstillfället kan du bifoga “intyg om förväntat deltagande” från Ladok eller höra av dig till din institution på universitetet för att få ett giltigt intyg)
 • Kvitto på betald terminsavgift (ex. ett tillfälligt nationskort eller en vidimerad kopia av ditt nationskort för innevarande termin)
 • Vidimerad kopia av giltig legitimation

För vissa stipendier krävs det att du bilägger mer än vad som nämns ovan.

Exempelvis:

 • Bevis för släktskap kan styrkas med egenhändigt ritat släktträd som är vidimerat av två personer med namn och telefonnummer.
 • Bevis för att du gått på ett särskilt gymnasium styrks med gymnasiebetyg. Saknas kontrollkod ska bilagan vidimeras.
 • Bevis på att du vistats på en specifik plats under en period kan styrkas med personbevis med födelseort eller medlemsbevis i Svenska kyrkan.

Saknas rätt bilagor när du lämnar in din stipendieansökan kommer din ansökan ej uppnå kriterierna för utdelning.

Om ej synnerliga skäl förekommer finns det ej möjlighet att komplettera sin stipendieansökan efter sista ansökningsdag.

Vidimering

Alla bilagor som är kopior ska vara vidimerade av två personer med namn, signatur och telefonnummer. Vidimering ska skrivas på alla sidor av en bilaga för att intyga dokumentets giltighet.

Om en bilaga har en kontrollkod eller originalunderskrift (ex. Studieresultat eller registreringsintyg med originalunderskrift eller kontrollkod och personbevis i original) så behöver bilagan inte vidimeras.

Felaktiga uppgifter i ansökan kan medföra återbetalningsskyldighet av tilldelade stipendier samt i vissa fall ansvar i straffrättsligt hänseende.

Hur bevakar jag mitt stipendium?

Om du innehar ett stipendium som förvaltas av nationen måste du varje termin bevaka det för att behålla det terminerna efter att du tilldelats stipendiet. Hur många terminer du kan bevaka ditt stipendium framgår av utlysningen av stipendiet. Om stipendiet inte bevakas kommer det att utlysas igen.

Bevakningen skall vara Förste kurator tillhanda senast den 15 februari på vårterminen och 15 september på höstterminen.

Du kan även från och med våren 2021 bevaka stipendier online: Stipendiebevakning online

För att bevaka stipendiet lämnar du in följande bilagor:

 • Bevakningsblankett
 • Konfidentiell självdeklaration
 • Studieresultat från föregående termin från Ladok,
 • Registreringsintyg för innevarande termin från Ladok eller din institution på universitetet
 • Kvitto på betald terminsavgift (vidimerad kopia av nationskort eller tillfälligt nationskort)
 • Vidimerad kopia av giltig legitimation

Samma regler vid vidimering gäller som vid stipendieansökan (se ovan).

Om ej synnerliga skäl förekommer finns det ej möjlighet att komplettera sin stipendiebevakning efter sista bevakningsdag.

Vanliga frågor om stipendier

Vad är det för skillnad på universitetsförvaltade och nationsförvaltade stipendier?

Några av nationens stipendier förvaltas av universitetet. Det betyder oftast att det är rektor eller inspektor som tar beslut om tilldelning. Nationens Stipendienämnd agerar då förberedande genom att ge rektor eller inspektor förslag på personer. De universitetsförvaltade stipendierna utlyses och söks via universitetets stipendiehemsida.

Hos de nationsförvaltade stipendierna är det nationens Stipendienämnd som tar beslut om tilldelning. Dessa stipendier utlyses här på hemsidan och i nationshuset och söks via en fysisk pappersansökan som inlämnas till Förste kurator enligt ovan nämnda instruktioner.

Hur stort är mitt stipendium?

Beloppen framgår vanligtvis av utlysningen. Avkastningen från universitetsförvaltade stipendier och fonder finns det uppgifter om på Uppsala akademiförvaltnings hemsida och på universitets stipendiehemsida.

För information om aktuella belopp för de nationsförvaltade stipendierna och fonderna kan du kontakta Förste kurator eller Biträdande skattmästare.

Jag har blivit tilldelad ett stipendium. När får jag pengarna?

Utbetalning av nationsförvaltade premier och stipendier handhas av nationens Biträdande skattmästare. Vanligtvis sker utbetalning av både bevakade och ny-tilldelade stipendier inom en månad efter tilldelningstillfället. Stipendienämnden beslutar vanligtvis om stipendiebevakningar i oktober (ht) och mars (vt) samt om stipendietillsättningar
i november/december (ht) och maj (vt).

Utbetalning av de universitetsförvaltade stipendierna handhas av universitetets stipendiekansli och de kan lämna närmare upplysningar om datum. Vanligtvis är tilldelningsbesluten klara i december (ht) och maj (vt).

Hur många stipendier kan jag inneha samtidigt?

Du kan inneha maximalt två stycken nationsförvaltade stipendier samtidigt. Blir du tilldelad fler än två måste du välja att avsäga dig något av dem – detta val kan t.ex. bero på stipendiets längd eller summa, vilket gör att du kan föredra ett stipendium framför ett annat. Det avsagda stipendiet tillfaller eventuell annan sökande eller utlyses nästa termin som ett extra stipendium (engångssumma).

Universitetets stipendiekansli tillämpar ett stipendietak, d.v.s. en maximal summa per termin. På stipendiekansliets webbsida finns mer information om stipendietaket.

Vilka stipendier finns?

Nationsstipendier förvaltade av universitetet eller nationen som går att söka finns listade i Stipendiehandboken. Observera att det endast går att söka de stipendier som är utlysta (se vilka stipendier som är utlysta ovan).

Frågor rörande nationsstipendier besvaras av nationens Förste kurator. Därtill finns ett antal stipendier med anknytning till Västmanlands-Dala nation eller dess hembygd listade i handboken. Information om hur dessa ansöks m.m. tillhandahålls av organisationen som förvaltar dem. Känner du till fler stipendier med anknytning till nationen och dess hembygd får du gärna meddela oss så att vi kan komplettera vår handbok.

Instagram