Organisation

Nationens verksamhet utövas av landskapet genom styrelsen, nämnder och utskott.

– Nationens stadgar § 2:1

 

I paragrafen ovan används begreppet landskap, ett ord som i äldre tider brukades som svensk synonym till nation, som egentligen är latin. Ett landskap bestod av ett antal landsmän. Med landskapet avsågs länge alltså helt enkelt nationen. Ämnet kan emellertid lätt bli förvirrande, eftersom landskap idag nästan bara används för att beteckna de tillfällen då nationen samlas för att bestämma. Dessa sammankomster var obligatoriska för landsmännen, som medlemmarna än idag benämns, fram till 1960-talet, så egentligen har den verkliga skillnaden mellan nationen och dess högsta beslutande organ uppstått först i modern tid.

Idag håller nationen landskap, alltså nationssammankomst, tre gånger varje termin. Alla medlemmar får kallelse via nationens tidning Landskapsposten och alla är mer än välkomna. Under landskapet fattas alla viktigare beslut som inte med landskapets förtroende överlåtits till styrelsen eller någon av nämnderna. Exempelvis väljs nationens alla ämbetsmän och funktionärer på landskap. Efter mötet följer den traditionella landskapssexan.

Verksamhet & Förvaltning

Landskapet utser en styrelse till att leda nationens verksamhet och ekonomiska förvaltning. Dess verkställande ledamot tituleras Förste kurator och är även landskapets ordförande och nationens företrädare. Styrelsen består, undantaget Förste kurator, i regel nästan bara av äldre landsmän och inte studenter, varför ansvaret över verksamheten delegeras till sju under styrelsen lydande utskott, bestående av studenter. Varje utskott har myndighet över en specifik del av verksamheten och kan styra den i princip fritt, så länge det är inom ramen för vad styrelsen, oftast av ekonomiska skäl, anser. Utskotten är:

Programutskottet; ansvarar för våra publika nöjesarrangemang, såsom puben, klubben, gasker, baler, lunch och café samt annat publikt; leds av Andre kurator.
Biblioteksutskottet; tar hand om nationens bibliotek, läsplatser, arkiv, fotoarkiv och konstsamling; leds av Bibliotekarien.
Idrottsutskottet; verkar för landsmännens fysiska fostran och fungerar som styrelse för den fristående föreningen V-Dala IF; leds av idrottssekreteraren.
Kontaktutskottet; sköter om nationens interna, sociala verksamhet, såsom att vägleda recentiorer och arrangera interna fester; leds av kontaktsekreteraren.
Internationella utskottet; ansvarar för kontakten med våra vännationer och mottagandet av utbytesstudenter; leds av internationella sekreteraren.
Informationsutskottet; håller i nationens informationskanaler, exempelvis tidningen Landskapsposten och den här hemsidan; arbetar under Förste kurators överinseende och leds av informationssekreteraren.
Den ekonomiska förvaltningen överlåts, till skillnad från verksamheten, inte till något utskott, utan sköts på styrelsenivå. Löpande omhändertas ekonomin visserligen av ett arbetsutskott, men det är inget utskott i egentlig mening, utan rekryteras enbart inom styrelsen. Två av styrelsens ledamöter har särskilt ansvar inom förvaltningen: en vald Skattmästare som har hand om placerade pengar och en anställd ekonomi- och fastighetschef, som håller i den löpande ekonomin och skötseln av nationshuset.

Nämnder

Vid sidan av nationens verksamhet och förvaltning arbetar tre av landskapet utsedda nämnder med de frågor som landskapet inte vill delegera till styrelsen: en valnämnd bereder de flesta av landskapets valärenden, en granskningsnämnd tillser att styrelsen och utskotten sköter sina uppgifter och en stipendienämnd behandlar alla stipendieärenden, oavsett om det rör sig om beredning eller beslut.

Instagram